languagePl

Regulamin


Międzynarodowa Gra w Przedsiębiorstwo

§1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Konkursu jest symulacyjna gra b-lerningowa „Gra w Przedsiębiorstwo”, zwana dalej „Grą”.
2. Celem Gry jest doskonalenie wiedzy, kształcenie umiejętności oraz zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania firmą.

§2 Organizator

1. Organizatorem „Międzynarodowej Gry w Przedsiębiorstwo” zwanej dalej „Grą” jest Pracownia Innowacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2, zwana dalej „Organizatorem”.

§3 Jury Gry

1. Organizator Gry powołuje Jury Gry w skład, którego wchodzą przedstawiciele Organizatora specjaliści zagraniczni oraz przedstawiciel sponsora.
2. Jury Gry zajmuje się prawidłowym przebiegiem Gry, ogłaszaniem wyników, listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Grą sporów.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Jury Gry podejmuje decyzję o wykluczeniu z Gry Zespołu, który dokonał tychże naruszeń.
4. Jury Gry może w każdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu Gry bez podania przyczyny.
5. Decyzje Jury Gry są ostateczne i nie podlegają reklamacji.

§4 Warunki uczestnictwa

1. W Grze mogą brać udział studenci tych uczelni wyższych, na uczestnictwo których Organizator wyraził zgodę.
2. W Grze biorą udział zespoły 4 lub 3 osobowe.
3. Zespoły mogą się składać tylko ze studentów uczelni wyższych. Osoby wchodzące w skład danego zespołu muszą uczęszczać do jednej uczelni.
4. Jedna osoba nie może należeć do więcej niż jednego zespołu.
5. Każdy zespół bierze udział w Grze pod nadzorem opiekuna – tutora (wykładowcy) wyznaczonego przez władze danej uczelni.
6. Role w Grze:
a) Zadaniem Opiekuna zespołu jest: potwierdzenie zgłoszenia Zespołu do Gry, sprawowanie opieki merytorycznej nad Zespołem w trakcie przygotowywania do Gry oraz obserwowanie przebiegu Gry;
b) Zadaniem Członka zespołu jest: wykonywanie wraz z innymi członkami Zespołu zadań wynikających z terminarza Gry.
7. Ilość zespołów uczestniczących w Grze jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zespołów z danej uczelni.

§5 Koszty uczestnictwa

1. Bezzwrotna Opłata Wpisowa dla Zespołów z Polski wynosi:
- 50,00 zł za osobę do końca lutego,
- 75,00 zł za osobę do końca marca,
- 100,00 zł za osobę do końca terminu rekrutacyjnego.
2. Opiekun zespołu jest zwolniony z Opłaty Wpisowej.
3. Organizator zapewnia ciepły posiłek w czasie trwania Gry.
4. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów noclegów.

§6 Kalendarz Gry

1. Zgłoszenia do Gry odbywają się w terminie: do końca kwietnia roku kokursu.
2. Gra rozpoczyna się i kończy w dniu określonym przez organizatora.
3. Rozstrzygnięcie Gry nastąpi ostatniego dnia konkursu.

§7 Zgłoszenie do Gry

1. Zespoły chętne do wzięcia udziału w Konkursie dokonają zgłoszenia w czasie określonym przez Organizatora.
2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie specjalnego formularza, znajdującego się na stronie Gry www.gwp.wsg.byd.pl. W formularzu członkowie zespołów podają wymagane dane zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Grze.
3. Dane zebrane przez Organizatora nie będą udostępniane pozostałym uczestnikom Gry, ani publikowane w żadnej formie bez zgody Uczestnika, z wyjątkiem publikacji nazw uczelni.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób na stronie internetowej Gry, na co zwycięzcy wyrażają zgodę.
5. O zakwalifikowaniu Zespołu do Gry decyduje Organizator.
6. Zespół zakwalifikowany do uczestnictwa w Konkursie otrzymuje identyfikator i hasło uprawniające do zalogowania na platformie konkursowej.
8. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania należytej staranności w chronieniu hasła przed ujawnieniem.

§8 Zasady Gry

1. Gra przebiega dwuetapowo:
a) Pierwszy etap polega na rozwiązaniu zadań dotyczących problemu biznesowego;
b) Drugi etap to prezentacja rozwiązań z etapu pierwszego.
2. Zadania konkursowe umieszczone są na platformie konkursowej.
3. Każde zadanie ma swoją wartość punktową. Za jego poprawne rozwiązanie Zespół uzyska odpowiednią liczbę punktów.
4. Rozwiązanie zadania Zespoły wysyłają do Jury Gry za pomocą platformy konkursowej.
5. Terminy, sposób rozwiązania i dodatkowe informacje będą podawane osobno dla każdego polecenia.
6. Zespoły przy rozwiązywaniu zadań mogą korzystać z udostępnionych podręczników oraz z Internetu.
7. W czasie trwania Gry Zespoły nie mogą korzystać z technicznych środków łączności (m.in. telefon, e-mail, komunikatory, chat) oraz przenośnych urządzeń magazynujących takich jak pendrivy, przenośne dyski, płyty CD, odtwarzacze mp3.

§9 Wyłanianie zwycięzców

1. Zwycięzcą Gry zostaje Zespół, który zdobędzie najwięcej punktów ze wszystkich zadań.
2. Wyniki Gry, które są podstawą do przyznania nagród zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali zamykającej Grę oraz na stronie internetowej Gry.
3. Nagrody zostaną rozdane po ogłoszeniu wyników podczas uroczystej gali.

§10 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie odpowiada za niezależne od niego błędy w czasie rozgrywki, w szczególności za błędy powstałe w czasie przesyłania informacji drogą elektroniczną. W razie zaistnienia błędu, decyzje, co do dalszego przebiegu rozgrywki (ponowne przesłanie rozwiązań zadań, przesłanie rozwiązania po terminie, wykluczenie zespołu  itp.) podejmuje Jury Gry.
3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Gry w każdym czasie.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Gry.
5. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Organizator.
6. Organizator, w razie potrzeby, a także w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie dokonane na stronach internetowych Organizatora lub jakikolwiek inny sposób.
7. Organizator nie odpowiada za szkody na osobie lub mieniu powstałe uczestnikom Gry w związku z przeprowadzeniem Gry, za wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.